Événements

Quand :
25 janvier 2020
 :
CAPE
Place Marie-Adélaïde
L-9063 Ettelbruck

Ce texte est uniquement disponible en luxembourgeois

Kanner, o Kanner o quel bonheur – e Liddernomëtteg fir Mënsche mat an ouni Demenz.

De 25. a 26. Januar 2020 um 15:00 Auer am CAPE zu Ettelbréck (Place Marie-Adélaïde, 9063)

Präis: 12 Euro
Reduzéiert (Studenten a Kanner): 5 Euro
Dauer: 60-70 Minutten
Reservatiounen: info@milasbl.lu / T: 661 955 044
www.milasbl.lu
Den Accès an de CAPE ass rollstullgerecht. Sot w.e.g. am Virfeld Bescheed wéivill Rollstill dobäi sinn.
Quand :
03 février 2020
 :
Foyer de jour EdenGreen
21, rue Michel Lentz
L-3251 Bettembourg
Cette présentation a pour objectif d’informer sur la maladie d’Alzheimer et les maladies apparentées (ex : symptômes, vie quotidienne, aides disponibles, prévention). Cette séance d’information s’adresse à toutes les personnes intéressées ou concernées par ce sujet.
 
Lundi 3 février 2020, de 14h30 à 16h00
Foyer de jour EdenGreen 
21, rue Michel Lentz
L-3251 Bettembourg
 
Conférence gratuite et en français.
Inscription auprès de l’Info-Zenter Demenz par téléphone (26 47 00) ou par email (mail@i-zd.lu)
Quand :
05 février 2020
 :
Hôtel de Ville d'Esch-sur-Alzette
Place de l'Hôtel de Ville
4138 Esch-sur-Alzette

Dieser Text is nur in deutscher Sprache verfügbar (La conférence sera traduite simultanément en français)

Was macht das Pflegen der eigenen Eltern mit uns?

In diesem Forum im Rathaussaal der Gemeinde Esch werden zwei Vorträge zum Thema Pflege der eigenen Eltern gehalten. Wir wollen eine Platform für Betroffene und Interessierte schaffen, sich gegenseitig auszutauschen.

🔹Begrüßung: Romaine Werner, Escher Bibbs
🔸Mara Kroth (Gründerin GoldenMe)
Begrüßung: "Mama, das habe ich Dir doch gerade eben schon gesagt" - Ein psychologischer Blick auf das Pflegen
🔹Dr. rer. nat franz Gassert (gesond.lu)
"Der Angehörige aus Sicht der Pflege- Erfahrungsberichte und Anregungen"
🗯Diskussion und Fragen sowie Umtrunk im Anschluss